Stay Rad
Dancer, Prancer, Killjoy

"Gatsby,what Gatsby?"